SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

 

"Pomaganie i wychowanie siebie nawzajem to istota i sens samorządu"

 


RADA UCZNIOWSKA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

PRZEWODNICZĄCY: Kamil Gawroński

ZASTĘPCY: AGATA KUKUŁA, SONIA SZUDZIK

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Roksana Kaźmierczak, Zofia Werbińska, Bartosz Grenda, Hubert Rabiega, Piotr Potyralski,

Patryk Piasecki, Wiktoria Pisula, Miłosz Ciuśniak, Adam Kolenda

 

OPIEKUNOWIE  KLAS IV - VI  -  Magdalena Sobczak, Tadeusz Tomaczk

OPIEKUNOWIE KLAS I - III    -  Agnieszka Perlińska


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W TURKU

 

I. Struktura organizacyjna:

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Działalność Samorządu jest zgrana z Kodeksem Ucznia, planem dydaktyczno -wychowawczym Szkoły oraz Kartą Praw Dziecka.

3. Władzą wykonawczą Samorządu jest Rada Samorządu Szkolnego:

a) Rada samorządu jest organem wybieralnym wg ordynacji ustanowionej przez ogół członków

b) Kadencja rady trwa jeden rok szkolny

c) Struktura organizacyjna rady: rada pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który jest uzgadniany z dyrekcją szkoły

d) zebrania i spotkania członków rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć.

II. Zadania Samorządu:

1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków nauki.

3. Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów.

4. Dbanie o mienie szkoły; organizowanie uczniów do prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

5. Rozstrzyganie spraw spornych wśród uczniów.

6. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

III. Uprawnienia Samorządu:

Samorząd Uczniowski ma prawo:

1. Przedstawić propozycje do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły dotyczące potrzeb i zainteresowań uczniów.

2. Brać udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3. Zgłaszać Radzie Pedagogicznej propozycje pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji.

4. Proponować uczniów do nagród.

5. Organizować akcje, mające na celu tworzenie lub powiększenie funduszy Samorządu.

IV. Fundusze Samorządu:

1. Środki materialne Samorządu mogą być tworzone:

a) z organizowania przez Samorząd imprez dochodowych;

b) ze zbiórek surowców wtórnych;

c) ze środków przekazywanych przez Komitet Rodzicielski.

2. Dysponentem funduszy Samorządu jest Rada Samorządu w porozumieniu z nauczycielem opiekunem.

3. Operacje finansowe są ewidencjonowane przez skarbnika w zeszycie kasowym, który podlega okresowej kontroli przez komisję kontroli samorządu (rewizyjną) lub dyrekcję szkoły.

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn